ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. PREAMBULE   

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden op de website Nutriphys.com, geregistreerd onder het handelsmerk NUTRIPHYS®. Door een bestelling te plaatsen op de site Nutriphys.com gaat u akkoord met de hieronder weergegeven algemene voorwaarden.

2. DEFINITIES

De termen die in deze algemene voorwaarden of op de website worden gebruikt, moeten als volgt worden begrepen:

2.1. www.nutriphys.com: de website van het handelsmerk NUTRIPHYS®. Op deze site worden de producten aan de klanten voorgesteld en verkocht.

2.2. Klant: elke juridisch bekwame, natuurlijke of rechtspersoon die één of meerdere producten via de site Nutriphys.com bestelt.

2.3. Productfiche: verstrekt informatie (teksten, foto’s, grafieken, klasseersysteem per rubriek …) over een op de website Nutriphys.com te koop aangeboden product.

3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze verkoopvoorwaarden. Door een bestelling te plaatsen, verklaart hij deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

4. DOEL

De klant meldt zich aan op de website en vult zijn winkelmandje. Hij plaatst een bestelling voor de producten die hij heeft gekozen door op de site te surfen (artikel 5). Aangekochte producten worden online betaald via één van de op de site aangeboden oplossingen (artikel 7). NUTRIPHYS® bevestigt via e-mail dat het de bestelling heeft aanvaard. De producten worden binnen een bepaalde tijd aan de klant geleverd (artikel 6).

5. BESTELLING

5.1. De klant zelf is verantwoordelijk voor alle informatie die hij verstrekt bij de verwerking van zijn bestelgegevens. NUTRIPHYS® kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van zijn bestelgegevens (leveringsadres, inclusief facturatieadres). NUTRIPHYS® is ook niet verantwoordelijk voor vertragingen bij leveringen of voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

5.2. De automatische registratiesystemen gelden als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

5.3. Na ontvangst van de bestelaanvraag bevestigt NUTRIPHYS® aan de klant dat het zijn bestelling aanvaardt. Daarvoor stuurt het de klant een bevestiging op het e-mailadres dat deze laatste heeft meegedeeld toen hij zijn bestelling plaatste. De verkoop is pas gesloten bij verzending van de bevestiging van de bestelling.

5.4. In het algemeen en zonder voorbehoud behoudt NUTRIPHYS® zich het recht voor om elke bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, vooral in het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling.

5.5. Bijna alle producten zijn in voorraad. Is het bestelde product niet of niet meer onmiddellijk in voorraad, dan zal NUTRIPHYS® de klant per e-mail inlichten over de leveringstermijn. Gaat de klant niet akkoord met de voorgestelde termijn, dan heeft hij de keuze om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

5.6. Enkel juridisch bekwame personen kunnen een bestelling plaatsen.

6. LEVERING

6.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het bedrijf dat belast is met de transactie, verbindt NUTRIPHYS® zich ertoe om de bestelde producten binnen een termijn van 1 tot 2 werkdagen, afhankelijk van de bestemming, naar de klant te sturen op het opgegeven leveringsadres. Al de gegevens met betrekking tot de leveringstermijn zijn beschikbaar op de website van Nutriphys.com.

6.2. De levering gebeurt door bpost of door elke andere leverancier met juridische bevoegdheid voor alle landen. De leveringstarieven en termijnen zijn beschikbaar op de website van NUTRIPHYS®. De klant kan geen enkele vergoeding eisen van NUTRIPHYS® in geval van late levering.

6.3. Bij ontvangst van de bestelde producten moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product controleren. In de veronderstelling dat één of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de bestemmeling onmiddellijk, d.i. op het ogenblik van de levering, het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder.

6.4. Als een pakket, ondanks verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages), niet werd ontvangen, wordt het teruggezonden naar NUTRIPHYS®. De bestemmeling wordt hiervan via e-mail verwittigd. De koper kan een bijkomende levering vragen maar zal de kosten ervan moeten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

7. TERUGGAVE

7.1. Conform de geldende wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 april 2010), heeft de klant het recht om zonder bestraffing en zonder opgave van redenen afstand te doen van zijn aankoop. De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen, om de goederen terug te sturen naar NUTRIPHYS® tegen omwisseling of terugbetaling. Om de terugbetaling of omwisseling te verkrijgen, moet de klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe, onbeschadigde producten (met de leveringsbon) in hun originele verpakking terugsturen naar het volgende adres: NUTRIPHYS®, Rue de l’Agrafe 52 in 1070 Brussel – België.

7.2. Indien de producten conform de hierboven vermelde voorwaarden en termijnen naar NUTRIPHYS® worden teruggestuurd, verbindt NUTRIPHYS® zich ertoe de door de klant betaalde bedragen terug te storten (met uitzondering van de leveringskosten). Werden de leveringskosten initieel door NUTRIPHYS® gedragen (bestelling voor een bedrag dat recht geeft op een levering ‘gratis verzending’ of in geval van een promotie), dan worden deze kosten in mindering gebracht van het aan de klant terugbetaalde bedrag. De terugbetaling gebeurt binnen een termijn van maximum één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van de producten door NUTRIPHYS®.

7.3. Het annuleringsrecht inzake het annuleren van een bestelling is enkel van toepassing vóór de verzending van het pakket. Deze annulering dient ons te worden meegedeeld via de pagina Contact.

8. PRIJS

8.1. De prijs die vermeld wordt op de «productfiches» houdt geen rekening met de transportkosten.

8.2. De prijs die vermeld wordt op de orderbevestiging is de definitieve prijs, met inbegrip van alle kosten en incl. btw. Dit bedrag omvat de productprijs, de behandelingskosten, de verpakkings- en transportkosten.

8.3. NUTRIPHYS® behoudt zich het recht voor de prijs van de producten op elk moment te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd op basis van de op de website Nutriphys.com vermelde, geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.

9. BETALING

9.1. De producten moet cash worden betaald via één van de betaalmiddelen die op de website worden voorgesteld. De betaling dient te gebeuren op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst.

9.2. De maatschappij PayPal biedt zowel bescherming tegen frauduleus gebruik van de voor de transactie gebruikte betaalmiddelen, met name als gevolg van piraterij, als tegen mogelijke betwistingen van betaling van de prijs van een bestelling.

9.3. De door de klant gevalideerde bestelling wordt slechts van kracht wanneer het beveiligde bankbetalingscentrum en het bedrijf PayPal hun toestemming hebben verleend voor de uitvoering van de transactie. In geval van een weigering door de instelling voor de beveiligde bankbetaling of de maatschappij PayPal zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal de klant via e-mail worden verwittigd.

9.4. De informatie over de bestelling wordt automatisch verwerkt. De verantwoordelijke hiervoor is PayPal. Deze geautomatiseerde gegevensverwerking heeft tot doel om creditcardfraude te bestrijden. PayPal en NUTRIPHYS® zijn de ontvangers van de bestelgegevens. Het ontbreken van bestelgegevens staat de realisatie en analyse van de transactie in de weg. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, bij onnauwkeurige verklaringen of in geval van onregelmatigheden kunnen de bijhorende bestelgegevens en de niet-betaling worden geregistreerd in een databank van wanbetalingen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. NUTRIPHYS® kan in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van enigerlei aard als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de gecommercialiseerde producten.

10.2. De aansprakelijkheid van NUTRIPHYS® blijft in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden betwist wegens kleine vergissingen of nalatigheden die kunnen opduiken ondanks alle bij de presentatie van de producten genomen voorzorgsmaatregelen. Foto’s op de website zijn bijv. louter informatief. Een wijziging van de verpakking of productinhoud kan in geen enkel geval worden ingeroepen in geval van niet-overeenstemming met de op de website beschikbare foto. De informatie die wordt weergegeven op de “productfiches” is louter informatief. De klant verbindt er zich toe aandachtig de tekst op de verpakking of de bijsluiter in de verpakking te lezen. Deze bevat immers informatie (meer bepaald doseringen en evt. contra-indicaties) die de gebruiker moet respecteren.

10.3. Deze site bevat mogelijk links naar andere websites. NUTRIPHYS® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link hebben naar de website Nutriphys.com.

11. WAARBORG

11.1. NUTRIPHYS® kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van NUTRIPHYS® is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product in kwestie, vastgelegd op de datum van verkoop.

De klant kan contact opnemen met de klantendienst. Hiervoor moet hij het formulier invullen dat terug te vinden is op de website Nutriphys.com, onder de rubriek ‘Contact’.

12. PERSOONSGEGEVENS

12.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is immers essentieel voor de verwerking en verzending van de bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de nietigverklaring van de bestelling.

12.2. NUTRIPHYS® is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.

Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten bovendien nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot deze persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet werd de verwerking van de persoonsgegevens van klanten nader toegelicht in de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant beschikt over een recht van toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn gegevens. Hij kan dat recht uitoefenen bij NUTRIPHYS®.

12.3. NUTRIPHYS® verbindt zich ertoe om de gegevens van zijn klanten nooit aan derden door te spelen.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De teksten, lay-out, illustraties, foto’s, productfiches en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, door de principes van het recht op intellectueel eigendom. De inhoud van de website Nutriphys.com mag niet worden gekopieerd. Er mag niets worden gewijzigd, op een andere site geplaatst of in welke vorm dan worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NUTRIPHYS®. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door auteursrechten van derden beschermd zijn. NUTRIPHYS® geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval toestemming om zijn en andermans intellectueel eigendom te gebruiken.

15. TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

Bij conflicten inzake de uitvoering van deze overeenkomst verbinden de klant en NUTRIPHYS® zich ertoe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. In het andere geval zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

Alle overeenkomsten en juridische verslagen tussen de klant en het bedrijf NUTRIPHYS® zijn aan het Belgische recht onderworpen.